Tags

Virtuelle team og kompetansegrupper

When you're working with someone, come to it with the attitude of "my friend's amazing." And sure enough, they are.
Hva er virtuelle team (VT)?

Virtuelle team kan defineres som
 • grupper av mennesker som befinner seg adskilt fra hverandre i rom og/eller tid, som samtidig har en felles oppgave som skal løses (Edwards A. og Wilson J.R. ”Implementing Virtual Teams” 2004: 6)
Teamdeltakerne kan være plassert på forskjellige steder innen for et land, eller de kan befinnes seg spredd utover hele verden og de kommuniserer vanligvis ved hjelp av digitale verktøy.

Virtuelle team settes ofte sammen av de folkene som har den beste kompetansen til å løse oppgaven på tvers av lokasjoner, og man får høyest mulig kvalitet på avgjørelsene/løsningene.

Fleksibiliteten med å raskt kunne sette sammen/endre team med en rekke forskjellige mennesker fra flere ulike avdelinger er akkurat hva en organisasjon trenger for å følge med på raskt endrende behov.

Virtuelle team vil være et godt alternativ til reising, koordinering og kostnader som er forbundet med at et team skal treffes ansikt til ansikt/tradisjonelle samlokaliserte team.
(Jf Second life - Dell og IBM er blant bedriftene som allerede har tatt i bruk denne måten å kommunisere på: Dell Conference Center - Dell Island).

Utfordringer i virtuelle team

Arbeid i (Virtuelle) team som er satt sammen av mennesker med ulik bakgrunn kan føre til enkelte utfordringer. Kompleksiteten er større i virtuelle team enn i tradisjonelle team hvor alle er samlet på et sted. Det er derfor viktig at teamet definerer et VTeamgrunnlag og verdigrunnlag, felles mål for samarbeidet, avklarer hvilken type team de skal være: Prosjektteam, serviceteam eller prosessteam? Hvor lenge skal teamet jobbe sammen, hvor ofte skal de ”treffes” og hva slags støtte trenger teamet fra RFK er spørsmål det er viktig å få svar på for å kunne lykkes.

I organisasjonteori skiller modellene for virtuelle team og tradisjonelle team ofte mellom sosioemosjonelle prosesser og oppgavebaserte prosesser. Det vil si at i virtuelle team er det vel så viktig å fokusere på den sosiale delen av samarbeidet som den oppgaverelaterte. Relasjonsbygging, utvikling av kultur for del & bruk, tillit og samhold er spesielt iktig når man ikke arbeider sammen ansikt til ansikt.

I kunnskapsbaserte bedrifter er basisarbeidet basert på kunnskap og kompetanse. Forskning har vist at de beste bedriftene satser på å utvikle talenter i egen organisasjon, fremfor å rekruttere ”utlærte” fra andre virksomheter (Bolstad, 2011). Samme kilde påpeker også at bedrifter må bruke med tid på "talentutvikling" på årsbasis enn de gjør idag. Det vil derfor være viktig at det avsettes tidsressurser til dette - jf rektor som arbeidsgiver. Mitt forslag er at det bør brukes minst 1 time pr dag til egen kompetanseutvikling.

Jørn Riise (1999) i HR Norge trekker frem at delt kunnskap er fordoblet kunnskap. Medarbeidere må dele med og lære av hverandre. Ved å legge til rette for læring i en bedrift vil man oppnå et konkurransefortrinn, samtidig som man vil oppleve bedre produktivitet og større arbeidsglede blant medarbeiderne.

Kommunikasjon og språk


Når en skal jobbe virtuelt er det en del ting en børe være flinkere til enn når en skal jobbe ansikt til ansikt (og ikke har bl a kroppsspråk som korreksjon). Forskning viser at de ansatte må blant annet ha evnen til å gjøre seg forstått uansett kommunikasjonskanal, ha evnen til å holde en dialog, være selvorganiserte og ta initiativ og ha evnen til å ”time” interaksjon (Knudsen H. og Mydland Ø. (2010), Integrated operations and Innovations).

På grunn av at kommunikasjonen i VTeam hovedsaklig foregår via elektroniske hjelpemidler, er det umulig å unngå at enkelte viktige informasjonsbærere går tapt. Øyekontakt, synsinntrykk, smak, lukt, berøring, stemmeleie osv. er informasjonsbærere som for det meste vil gå tapt når elektronikken overtar for den vanlige ansikt-til-ansikt kommunikasjonen.

Den teknologiske utviklingen, særlig i forhold til økt prosesserkraft og båndbredde, forsøker å bøte noe på dette ved å integrere flere kommunikasjonsbærere. Et eksempel på dette er videokonferanser som i motsetning til for eksempel e-post, både integrerer stemmeleie og synsinntrykk. I tillegg er videokonferanser synkron sanntids kommunikasjon, noe som gjør at deltakerne kan gi umiddelbar tilbakemelding til hverandre. I vårt tilfelle vil MS Lync være en slik kommunikasjonsbærer.

Det blir derfor viktig å fokusere på språket som brukes: Vi tilhører/kommer fra ulike avdelingskulturer (inne/ute) og språket og all kommunikasjon må synkroniseres. Språket må gjøres enklest mulig med minst mulig fagutrykk som kan misforstås eller ikke blir forstått av brukerne.

Hvorfor samarbeid og delingskultur?

Alle parter vil tjene på et samarbeid. Et vellykket samarbeid er en ”vinn-vinn” situasjon for skolen, avdelingene og RFK som helhet og vil bidra til:

 • Økt kompetanse for alle samarbeidspartnere
 • Vi skaper en lærende organisasjon
 • Kunnskap om skoler, avdelinger og virksomhetene på tvers i RFK
 • Den enkelte får bedre forståelse av hvilke behov for kompetanse RFK har
 • Merverdi i form av nye perspektiver, tanker og løsninger på daglig praksis
 • Kunnskap om hva morgendagens kompetanse vil måtte bli?


Virksomhetene får tilgang på faglig dyktig arbeidskraft, og får gode muligheter til å bli kjent med kollegaer.

Opplærings- og IKT-avdelingen får bedre oversikt over kompetansebehovet i virksomhetene, og kan lettere tilrettelegge for å fylle dette behovet.Den enkelte får relevant erfaring og praksis. Ved å se helheten kan en oppleve at arbeidet i enda større grad blir meningsfullt og virkelighetsnært. Læring som tilrettelegges i tilknytning til daglig arbeid ser ut til å ha et større potensial til å motivere for læring og videre karriereutvikling. En får kjennskap til bedriftskultur og organisering av virksomheter i RFK.Hvordan samarbeide og dele?

(Ressurs-)deling er en form for samarbeid mellom der partene benytter hverandres ressurser eller kompetanse. Det kan innebære alt fra et enkeltstående problem til "utlån" av fagpersoner for en kortere eller lengre periode.

Eksempler på slikt samarbeid og delingskultur kan være:

 • Samarbeid i K-grupper
 • Bruk av FAQ'er
 • Utveksling av fagpersoner
 • Hospitering
 • Lån og utlån av lokaler, maskiner, utstyr og lignende
 • Interne og eksterne kurs
 • Bedriftsbesøk
 • Mentorordning og bruk av fagpersoner i virksomhetene som veiledere
Felles for denne typen gjensidig utveksling av ressurser er at det knytter virksomhetene sammen uten at det krever varige forpliktelser fra samarbeidspartene.

Eksempel på pedagogisk samarbeid og Del&Bruk
Et nettverk for lærere og andre med interesse for sosial web, IKT og skole. Del, øk og bruk din digitale kompetanse. Sammen er vi smartere!


VTeamgrunnlag


VTeam:
Teammedlemmer:
VTeamleder:
K-grupper


Verdigrunnlag for samarbeid i Prosjektet samordning og samhandling (PSS)
PSS skal utvikles som en lærende organisasjon/team. Kompetanse, kunnskap og praksis skal deles. Kommunikasjon og samarbeid skjer gjennom dialog og bygger på en grunnleggende respekt for den enkelte. Alle forutsettes å ta et lederansvar. Dette betyr ansvar for egen og andres læring og trivsel, og ansvar for at VTeamene oppnår gode/forventede resultater. Det betyr også at alle deler ansvaret for å skape en raus, hyggelig og åpen samarbeidskultur.

VTeamenes oppgaver


Alle VTeam skal ha fokus på å løse oppgavene innenfor sitt kompetanseområde. En særlig mulighet og utfordring er knyttet til hvordan vi forvalter et felles gjennomføringsansvar i K-gruppene.

K-gruppene har egenart og rammebetingelser som er ulike, derfor må samarbeidet om gjennomføring løses på ulike måter. Det er viktig at VTeamene og K-gruppene jobber med å utvikle mulighetene som ligger i felles gjennomføring.

Alle VTeam skal i tillegg ha fokus på å videreutvikle kvalitet og kompetanse. I stor grad er retningen på dette utviklingsarbeidet bestemt av fylkespolitikerne gjennom vedtatte planer og strategier som IKT-strategi 2011-2014, men vi skal også drive utviklingsarbeid på ukjente områder - jf Utviklingsteam.


VTeamgrunnlaget og VTeamoppstart

Innen utgangen av september 2012 vil vi gjennomføre oppstartmøter i alle VTeam. Her arbeider VTeamene med VTeamgrunnlaget - se tabellen under. Viktige tema i oppstartmøtene vil være å fastsette eventuelle egne utviklingsområder for teamet basert på Kompetansekartlegging og rapporter fra HRessurs.

Oppstartmøtet er også en naturlig arena for en overordnet dialog om hvordan VTeamet skal arbeide videre med felles planlegging, gjennomføring og kompetanseutvikling. Den kanskje viktigste oppgaven i oppstartmøtet er å fokusere på selve samarbeidet og delingskulturen i VTeamet.


Egne utviklingsområder for VTeamet Tiltak
1.
2.
VTeamets samarbeid Hvordan?
Gjennom samarbeid/samhandling/del&bruk
utvikle kompetanse og trivsel innenfor VTeamets arbeidsområder

Gjøre hverandre gode - skape det gode VTeamKompetansegrupperAlle prosjektdeltakere vil tilhøre en eller flere kompetansegruppe(r): K-gruppe.

Tilhørighet baseres primært på nåværende kompetanse, sekundært på interesseområder og fremtidig kompetanse.

Den enkeltes kompetanse vil fremkomme av Kompetansekartlegging som utføres som en kontinuerlig prosess med registrering/oppdatering min 4x/år i HRessurs.


Eksempler på aktuelle K-grupper. Kom gjerne med innspill her...

K-applikasjoner/pakking
K-BYOD/smarttelefoner/tablets/nettbrett/skytjenester
K-digitale klasserom/elektroniske tavler
K-dokumentasjon
K-eksamen
K-E-post systemer
K-kommunikasjon/nettverk/swtching/routing
K-Mac (OS X og iOS)
K-print
K-strategi - fremtidsscenario
K-UC/Lync/videokonferanser
K-Windows 7 - dagens løsning/desktop
K-Windows 8/9
K-Windows Server W2K8/2012

Kommentarer

/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSSlist/groups/testwiki_freddgr/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSSInnhold (klikk for mer...)CustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=PSS0/groups/testwiki_freddgr/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreversePSSInnhold (klikk for mer...)custom/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?tag=hotlist/groups/testwiki_freddgr/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot2/groups/testwiki_freddgr/sidebar/HotListfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:16:22+00:002013-01-09 12:16:22updated4freddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:16:00+00:002013-01-09 12:16:00updated3Added tag - hotfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:15:56+00:002013-01-09 12:15:56addTag2First createdfreddFredd G. Rundevold2013-01-09 12:12:15+00:002013-01-09 12:12:15created1wiki2013-01-09T12:16:22+00:00groups/testwiki_freddgr/wiki/afa5eFalsePSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen/groups/testwiki_freddgr/wiki/afa5e/PSS__brev_til_rektorene_fra_fylkesdirektor_i_opplringsavdelingen.htmlFredd G. Rundevold4 updatesPSS - brev til rektorene fra fylkesdirektør i opplæringsavdelingen Vedlagt brev som fylkesdirektøren for opplæring sendte alle rektorene i desember 2012: [Download file "Brev_til_rektorene_fra_oppldir.doc"] Falsefredd2013-01-09T12:16:22+00:00freddFredd G. Rundevold2012-11-06 12:08:07+00:002012-11-06 12:08:07updated105freddFredd G. Rundevold2012-06-21 06:21:44+00:002012-06-21 06:21:44updated104freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:13:57+00:002012-06-15 07:13:57updated103freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:13:33+00:002012-06-15 07:13:33updated102freddFredd G. Rundevold2012-06-15 07:11:42+00:002012-06-15 07:11:42updated101freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:31:38+00:002012-06-15 06:31:38updated100freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:31:07+00:002012-06-15 06:31:07updated99Added tag - hotfreddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:28:42+00:002012-06-15 06:28:42addTag98freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:27:41+00:002012-06-15 06:27:41updated97freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:26:03+00:002012-06-15 06:26:03updated96freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:24:10+00:002012-06-15 06:24:10updated95freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:22:40+00:002012-06-15 06:22:40updated94freddFredd G. Rundevold2012-06-15 06:12:45+00:002012-06-15 06:12:45updated93freddFredd G. Rundevold2012-06-14 17:22:02+00:002012-06-14 17:22:02updated92freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:29:01+00:002012-06-14 15:29:01updated91freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:28:23+00:002012-06-14 15:28:23updated90freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:28:07+00:002012-06-14 15:28:07updated89freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:26:21+00:002012-06-14 15:26:21updated88freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:25:52+00:002012-06-14 15:25:52updated87freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:24:54+00:002012-06-14 15:24:54updated86freddFredd G. Rundevold2012-06-14 15:03:11+00:002012-06-14 15:03:11updated85freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:57:48+00:002012-06-14 14:57:48updated84freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:49:08+00:002012-06-14 14:49:08updated83freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:48:39+00:002012-06-14 14:48:39updated82freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:47:05+00:002012-06-14 14:47:05updated81freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:39:56+00:002012-06-14 14:39:56updated80freddFredd G. Rundevold2012-06-14 14:28:50+00:002012-06-14 14:28:50updated79freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:10:47+00:002012-06-14 09:10:47updated78freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:10:00+00:002012-06-14 09:10:00updated77freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:08:13+00:002012-06-14 09:08:13updated76freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:06:23+00:002012-06-14 09:06:23updated75freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:03:02+00:002012-06-14 09:03:02updated74freddFredd G. Rundevold2012-06-14 09:01:29+00:002012-06-14 09:01:29updated73freddFredd G. Rundevold2012-06-14 08:59:57+00:002012-06-14 08:59:57updated72freddFredd G. Rundevold2012-06-14 08:45:18+00:002012-06-14 08:45:18updated71freddFredd G. Rundevold2012-06-14 07:52:01+00:002012-06-14 07:52:01updated70freddFredd G. Rundevold2012-06-14 07:46:09+00:002012-06-14 07:46:09updated69freddFredd G. Rundevold2012-05-25 11:51:03+00:002012-05-25 11:51:03updated68freddFredd G. Rundevold2012-05-25 11:03:21+00:002012-05-25 11:03:21updated67freddFredd G. Rundevold2012-05-24 18:19:46+00:002012-05-24 18:19:46updated66freddFredd G. Rundevold2012-05-24 17:01:38+00:002012-05-24 17:01:38updated65freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:52:49+00:002012-05-24 16:52:49updated64freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:49:21+00:002012-05-24 16:49:21updated63freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:48:16+00:002012-05-24 16:48:16updated62freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:46:42+00:002012-05-24 16:46:42updated61freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:41:24+00:002012-05-24 16:41:24updated60freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:38:53+00:002012-05-24 16:38:53updated59freddFredd G. Rundevold2012-05-24 16:37:47+00:002012-05-24 16:37:47updated58freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:10:57+00:002012-05-24 15:10:57updated57freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:10:17+00:002012-05-24 15:10:17updated56freddFredd G. Rundevold2012-05-24 15:09:06+00:002012-05-24 15:09:06updated55freddFredd G. Rundevold2012-05-23 06:44:34+00:002012-05-23 06:44:34updated54Added tag - pssfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 08:24:11+00:002012-05-22 08:24:11addTag53freddFredd G. Rundevold2012-05-22 07:55:32+00:002012-05-22 07:55:32updated52freddFredd G. Rundevold2012-05-22 07:52:58+00:002012-05-22 07:52:58updated51Minor editfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 06:34:17+00:002012-05-22 06:34:17removeTag50Removed tag - testtagfreddFredd G. Rundevold2012-05-22 06:34:17+00:002012-05-22 06:34:17removeTag49freddFredd G. Rundevold2012-05-16 07:34:50+00:002012-05-16 07:34:50updated48freddFredd G. Rundevold2012-05-09 08:37:59+00:002012-05-09 08:37:59updated47freddFredd G. Rundevold2012-05-09 08:02:17+00:002012-05-09 08:02:17updated46freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:58:13+00:002012-05-09 07:58:13updated45freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:57:29+00:002012-05-09 07:57:29updated44freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:56:05+00:002012-05-09 07:56:05updated43freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:46:54+00:002012-05-09 07:46:54updated42freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:35:34+00:002012-05-09 07:35:34updated41freddFredd G. Rundevold2012-05-09 07:06:46+00:002012-05-09 07:06:46updated40freddFredd G. Rundevold2012-05-07 06:29:20+00:002012-05-07 06:29:20updated39freddFredd G. Rundevold2012-04-30 07:23:38+00:002012-04-30 07:23:38updated38freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:59:53+00:002012-04-17 07:59:53updated37freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:56:26+00:002012-04-17 07:56:26updated36freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:34:03+00:002012-04-17 07:34:03updated35freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:07:03+00:002012-04-17 07:07:03updated34freddFredd G. Rundevold2012-04-17 07:01:24+00:002012-04-17 07:01:24updated33freddFredd G. Rundevold2012-04-17 06:34:27+00:002012-04-17 06:34:27updated32freddFredd G. Rundevold2012-03-29 08:18:00+00:002012-03-29 08:18:00updated31freddFredd G. Rundevold2012-03-29 07:57:31+00:002012-03-29 07:57:31updated30freddFredd G. Rundevold2012-03-29 07:52:48+00:002012-03-29 07:52:48updated29freddFredd G. Rundevold2012-03-28 11:15:21+00:002012-03-28 11:15:21updated28freddFredd G. Rundevold2012-03-28 07:29:02+00:002012-03-28 07:29:02updated27freddFredd G. Rundevold2012-03-28 07:21:22+00:002012-03-28 07:21:22updated26freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:59:01+00:002012-03-27 16:59:01updated25freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:55:35+00:002012-03-27 16:55:35updated24freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:51:01+00:002012-03-27 16:51:01updated23freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:41:49+00:002012-03-27 16:41:49updated22freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:37:31+00:002012-03-27 16:37:31updated21freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:35:08+00:002012-03-27 16:35:08updated20freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:34:18+00:002012-03-27 16:34:18updated19freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:22:44+00:002012-03-27 16:22:44updated18freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:14:36+00:002012-03-27 16:14:36updated17freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:10:45+00:002012-03-27 16:10:45updated16freddFredd G. Rundevold2012-03-27 16:02:36+00:002012-03-27 16:02:36updated15freddFredd G. Rundevold2012-03-27 15:59:33+00:002012-03-27 15:59:33updated14freddFredd G. Rundevold2012-03-27 15:17:36+00:002012-03-27 15:17:36updated13freddFredd G. Rundevold2012-03-27 12:46:17+00:002012-03-27 12:46:17updated12freddFredd G. Rundevold2012-03-27 09:22:05+00:002012-03-27 09:22:05updated11freddFredd G. Rundevold2012-03-27 09:11:53+00:002012-03-27 09:11:53updated10freddFredd G. Rundevold2012-03-27 08:30:41+00:002012-03-27 08:30:41updated9freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:42:58+00:002012-03-27 07:42:58updated8freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:42:37+00:002012-03-27 07:42:37updated7freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:41:30+00:002012-03-27 07:41:30updated6freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:41:07+00:002012-03-27 07:41:07updated5freddFredd G. Rundevold2012-03-27 07:38:48+00:002012-03-27 07:38:48updated4freddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:39:24+00:002012-03-15 08:39:24updated3Added tag - testtagfreddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:22:44+00:002012-03-15 08:22:44addTag2First createdfreddFredd G. Rundevold2012-03-15 08:17:13+00:002012-03-15 08:17:13created1wiki2012-11-06T12:08:07+00:00groups/testwiki_freddgr/wiki/welcomeFalseOm PSS: Prosjekt Samordning og samhandling/groups/testwiki_freddgr/wiki/welcome/Om_PSS_Prosjekt_Samordning_og_samhandling.htmlFredd G. Rundevold105 updatesOm PSS: Prosjekt Samordning og samhandling "Always to create great services" Hva er PSS? IKT- og arkivavdelingen har i samarbeid med alle skolene og Opplæringsavdelingen igangsatt e...Falsefredd2012-11-06T12:08:07+00:00hot/groups/testwiki_freddgr/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/testwiki_freddgr/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/testwiki_freddgr/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/testwiki_freddgr/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…