Tags

Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014

Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under).

Dette forslaget er en konkretisering i henhold til IKT strategi for Rogaland fylkeskommune hvor de enkelte avdelinger, skoler, virksomheter og foretak, der det er hensiktsmessig, utvikler sine lokale strategier og tiltaksplaner basert på konsernstrategien.

Opplæringsavdelingen v/seksjon skole ønsker innspill, tilbakemeldinger, kommentarer etc. til innholdet i dette forslaget. Hvilke punkter mangler, hva er overflødig osv.

Konsernstrategien skal vedtas politisk, mens denne planen skal vedtas administrativt.

Velkommen til å kommentere. Bruk kommentarfeltet nederst på siden.

Frist for tilbakemeldinger er søndag 23.januar 2011.

Husk at dette er en plan som handler om bruk av IKT, infrastruktur osv. dekkes av konsernstrategien.

(Vi har lagt på modering, fordi det er åpent for at alle kan kommentere, også de som ikke er ansatt i RFK)

Strategisk plan for den digitale skolen 2011 - 2014

Planen går fra 2011 til 2014 og målene i planen forutsettes oppnådd innen planens utløpsdato.

Skolen utvikler egen tiltaksplan basert på
 • RFKs IKT-strategi 2011-2014
 • Strategisk plan for den digitale skolen 2011-2014 (denne planen)
 • Strategiplan for skolebibliotekene ved de videregående skolene i Rogaland 2011-2015

Mål

 • Alle elever, skoleledere og pedagogisk ansatte er digitalt kompetente
 • Alle elever og ansatte bruker digitale verktøy og læremidler i alle fag
 • Skolen har rutiner og verktøy for å sikre kommunikasjon og deltakelse internt og eksternt


Strategi for måloppnåelse

Mål 1, 2 og 3 har delmål som skal oppnås i planperioden. Forslag til progresjon ligger vedlagt.

Mål 1: Alle elever, skoleledere og pedagogisk ansatte er digitalt kompetente

Skolen har
 • kartlagt skolens kapasitet knyttet til pedagogisk bruk av IKT gjennom verktøyet Skolementor
 • ressursperson(er) innen pedagogisk bruk av IKT som aktivt arbeider for å videreutvikle elevers og ansattes IKT-kompetanse
 • stilt krav til og fulgt opp den enkelte pedagogiske ansattes kompetanseutvikling
 • stilt krav til og fulgt opp elevers digitale kompetanse
 • stilt krav om digital kompetanse ved nyansettelser
 • gode rutiner for klasseledelse
 • gode rutiner for lederutvikling


Mål 2: Alle elever og ansatte bruker digitale verktøy og læremidler i alle fag

Skolen har
 • oversikt over digitale verktøy, -ressurser og -læremidler i alle fag
 • satt minstekrav for bruk av digitale verktøy, -ressurser og -læremidler i alle fag
 • rutiner for etisk bruk av digitale medier
 • stilt krav til elevers informasjonskompetanse i alle fag, jf. strategiplan for skolebibliotekene
 • rutiner for vurdering av elevers digitale produkter
 • delingsarenaer internt og mellom skoler
 • stimulert til innovativ bruk av IKT


Mål 3: Skolen har rutiner og verktøy for å sikre kommunikasjon og deltakelse internt og eksternt

Skolen har
 • rutiner for effektiv bruk av skoleadministrative systemer
 • rutiner for administrativ og pedagogisk bruk av LMS
 • lagt til rette for nettbasert undervisning
 • ved behov lagt til rette for bruk av videokonferanse
 • aktiv bruk av nett og sosiale medier for kommunikasjon, publisering og profilering

Download file "IKT-strategi videregående opplæring vedlegg.doc"

Kommentarer

Eiliv F. Janssen - Stavanger Katedralskole (unauthenticated)
Jan 6, 2011

# gode rutiner for klasseledelse
# gode rutiner for lederutvikling
-Opplever disse to "målene" som uklare og ikke direkte realtert til målet som om IT kompetente skoleledere.

Geir Lund - Godalen vgs (unauthenticated)
Jan 6, 2011

Er det bare meg...? Men jeg finner ikke forslaget progresjonsplan som det står skal ligge vedlagt.

Torill Evy Thune
Jan 6, 2011

Kjapt observert! Den kommer i løpet av få minutter!

Espen Thompson (unauthenticated)
Jan 6, 2011

- Enig med Eiliv F. om at disse to målene bør strykes.

- delmålene bør i større grad skrives om til aktiv; hva skal gjøres hele tiden.
Målstrukturen kan derfor to-deles: hva skal lages, kartlegges, utarbeides en gang (med revisjoner
årlig eller sjeldnere og hva skal gjøres på det jevne og være mål om endring i atferd/praksis osv.

Ola Vea, olavea.com (unauthenticated)
Jan 7, 2011

Under "Mål 2: Alle elever og ansatte bruker digitale..." savner jeg "å vise fram eksempler på god bruk og positive resultater fra andre skoler" som et eget punkt.

Jon Magne Aarrestad - Hetland vgs (unauthenticated)
Jan 10, 2011

Under mål 2 - skolen har oversikt over alle digitale -verktøy, -ressurser og -læremidler i alle fag.
Høres ut som en stor oppgave for den enkelte skole. Hvem kan klare dette, er det noen som har en slik oversikt?
Og dette endrer seg jo hele tiden. Dette burde være noe skolene kunne samarbeide om -
en skole lager oversikt i noen fag, og en annen for noen andre fag?

Arne Gylseth (unauthenticated)
Jan 11, 2011

Hva med også å formulere en målsetting om kvalitet i forhold til bruken av IKT, for eksempel,
punkt 2: "Alle elever og lærere bruker digitale verktøy og læremidler i alle fag, når det leder
til en bedre læring, og bedre måloppnåelse for læringen."

Leiargruppa ved Vardafjell vgs. v/ Knut Ness (unauthenticated)
Jan 13, 2011

Bruken av PC i undervisninga byr på nokre utfordringar:

• Når elevane skal bruka PC til å ta notat i timane, sporar dei lett av til Facebook
og andre sider. Dette er øydeleggjande for læringsutbyttet for mange elevar, og lærarane
vurderer i mange tilfelle å redusera PC-bruken for å unngå avsporinga.
• Når ein klasse har prøve, må skulen stengja av det trådlause nettet for å unngå fusk.
Dei som ikkje har prøve må så få utdelt eit passord for å få tilgang til nettet. Dette
er tungvindt.
• Det er og vanskeleg å hindra fusk på prøvar gjennom bruk av Bluetooth.

Etter det me forstår, har fylket gåande eit pilotprosjekt for å finna ut korleis ein kan løysa
desse utfordringane. Dette bør vera med i IKT-planen for å markera at dette er viktige spørsmål
som må løysast for at PC-bruken i skulen skal bli god.

Forslag til nytt kulepunkt under mål 3: Skolen har
• tilgjengelig et system som hindrer ulovlig kommunikasjon på prøver, og som begrenser
uønsket nettaktivitet i undervisningstimene.

Venleg helsing
Leiargruppa v/ Vardafjell vgs.

Håkon Block Vagle (Sandnes VGS) (unauthenticated)
Jan 13, 2011

Hvordan skal resultater og måloppnåelse evalueres?

Idar Ree og Børge Brattabø, Sandnes videregående skole (unauthenticated)
Jan 14, 2011

Mye bra! Kort og konkret. Dette er en plan vi kan få til på skolene uten veldig store anstrengelser (planen altså...).
Noen av kommentarene samsvarer med noen av punktene over.
Innledning:
- er strategisk plan for skolebibilotekene vedtatt og gjort kjent? Vi har sett og kommentert på utkast, men ikke sett den endelige planen.
- om vi som skoler skal synliggjøre hvilke andre planer IKT-planen er basert på, må vi vel nødvendigvis vise til læreplanen først og fremst.

Overordna mål: ok

Mål 1:
- synes også at de to siste punktene blir uklare slik de står. Hva med å i pkt 3 legge til skoleledere i tillegg til den enkelte pedagogisk ansatte? Lederutvikling regner vi med handler om kompetanseutvikling for skolelederne, men i og med at det er ledelse også i en lærerstilling bilr det uklart. Bedre å bare skrive skoleledere.
- istedet for bare klasseeldelse kunne det stått IKT og klasseledelse. Usikker om rutiner er det beste ordet her, men kanskje; "skolen har IKT og klasseledelse som tema i det pedagogiske utviklingsarbeidet (så vil tiltakene synliggjøre hva og når).
- om pkt 4, elevenes digitale kompetanse, lurer vi på hvorfor en skiller ut informasjonskompetanse og etisk digital kompetanse under Mål 2, pkt 3 og 4. Vil det ikke være slik at dersom en er digitalt kompetent, vil det også handle om å kunne behandle digital informasjon og ha et sunt etisk forhold til bruk av IKT (kan en si det?)

Mål 2:
- enig med at pkt 1 kan være problematisk. At skolen skal legge til rette for en delingskultur er ok, men at vi som skoler skal ha system for å registrere oversikter på de ulike fag tror vi ikke vil fungere. Vi tenker at noe av dette vil være NDLAs oppgave, og ellers kunne en ha utfordret fagforum til denne type oversiktsdeling. evt. kunne fylket ha tatt et initiativ for et system/en rutine for hvor faglærere på de ulike skolene kunne delt og brukt.
- minstekrav er uklart. handler det om frekvens eller antall? Det er nok å si at digitale verktøy og læremidle skal brukes i alle fag.
- når det gjelder etisk bruk bør ikke hver enkelt skole bruke tid på å utvikle digitale regler. her kunne fylket sentralt hatt regler som gjalt skoler i RFK (dvs. som en del av skolereglementet)
- rutiner for vurdering av elevsr digitale produkt? Vi er litt usikre hva som menes her. Er en artikkel levert via ITL et digitalt produkt, og skal vi ha andre rutiner for vurdering av denn e contra en artikkel levert på papir? Eller det det et krav om at alle fag skal ha produkt a la video, lyd?
- når det gjelder delingsarnaer synes vi også at fylket bør ta ansvar, evt. stimulere til innovative delingsarenaer...

Mål 3:
- om vi skal legge til rette for nettbasert undervisning synes vi det bør ligge et politisk vedtak om vi skal gjøre det. Om det hadde stått at skolen skal motivere/legge til rette for nettbasert undervising vil det være noe annet.

Rita K. Veland. Rygjabø VGS (unauthenticated)
Jan 17, 2011

Synes det er viktig med kursing av elevene i skikk og bruk på Internett

Wenche Jørgensen Åkrehamn VGS. (unauthenticated)
Jan 18, 2011


Mye bra her. Vil bare kommentere et punkt. Under punkt 1 har dere som en av strategiene – gode rutiner for klasseledelse.
Hva med å spisse dette til - gode rutiner for klasseledelse i vår digitale hverdag?

Erling Gilje
Jan 18, 2011

Helt enig med ovenfornevnte kommentarer re de to nederste strategiene i det første punktet. Men en ting som jeg ikke finner her, er at selv om "digital ferdighet" er en av GLFene, så er det egentlig lite konkret i de forskjellige læreplanene. I engelsk på VG1 skal elevene kun kunne gjøre:
produsere sammensatte tekster i digitale medier - bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte. Samtidig er sentralgitt eksamen en rettesnor mht hva som vektlegges i skriftlig kompetanse - og der kreves lite digital kompetanse.:-)

Geir Lund
Jan 19, 2011

FRA IKT-gruppa ved GODALEN VGS:

Generelt:
Hovedmålene synes vi er ok, mens delmålene er vi som sagt, ikke like fornøyd med. Etter vår mening blir:
- mange av de for generelle (til det uklare ved noen tilfeller)
- noen blir for opplagte (sjølsagte) og er ivaretatt allerede
- generelt sett for systemorientert (strukturer) og for lite innholdsorienterte

Burde, mener vi, vært noe mer fokus på de IKT-utfordringene vi står ovenfor:
- bruk av sosiale medier
- bruk av nye digitale verktøy: lesebrett, PC-tavler, smartphones osv.
- fylkets ansvar og hvilke mål fylket skal ha (vil gjøre) for å legge til rette for utviklingen av pedagogisk bruk av IKT i opplæringen

TIL MÅL 1:

Delmålene om gode rutiner for klasseledelse og lederutvikling er for utydelig med tanke på hva som menes her. Rutiner finnes og IKT skal vel være integrert del av klasseledelsen og lederutviklingen, og ikke egne rutiner ”på siden av” for dette…
De tre målene som begynner med ”stilt krav til […]” oppfattes mer i retning av å være krav til struktur enn til innhold og kvalitet på innholdet. Burde i større grad vært delmål med fokus på innhold i begrepet digital kompetanse.
Ved å eventuelt overlate ”all” definering av innhold til skolene, vil forskjellene mellom skolene innen IKT øke og kompetansen bli svært ulik – og elevene vil komme ut med sprikende kompetanse…

TIL MÅL 2:
Vi er negative til begrepet ”sette minstekrav”. Dette fordi begrepet i seg sjøl innebærer mangel på tiltro til pedagogisk personale. Men også av praktiske grunner, som at mulighetene og behovene for dette er svært forskjellig fra fag til fag, og som yrkesfaglig skole har vi mange fag… Arbeidet med stadig oppfølging av dette sammen med eventuelle kontroll av at dette følges, oppfattes som byråkratisering. Og at fokus tas bort fra det som er kjernedriften vår: å levere en god opplæring av elevene.
Delmålet for ”rutiner for vurdering …” er uklart: er det rutiner for innlevering eller rutiner for det konkrete vurderingsarbeidet. Disse henger sammen – sjølsagt. Og hva tilsier at vi trenger andre rutiner for digitale produkter enn ”analoge produkter”?
Dersom det her tenkes på hvordan vurdere de produktene som er typisk digitale, eks. videoredigering, sammensatte tekster i norsk, konstruksjonstegninger i TIP og BA og lignende, så er det vanskelig å lage felles rutiner utover de helt generelle…
Vi mener det er viktig med interne, digitale delingsarenaer. Vi mener også at det kan være nyttig med delingsarenaer mellom skoler, men dette må etableres og driftes på fylkesnivå og ikke overlates skolene. Derfor bør ”mellom skolene” fjernes fra delmålet.
Det siste delmålet oppfatter vi som noe svulstig… Vårt hovedfokus er og skal være opplæringen av elevene. Dette må komme tydelig til uttrykk i et slikt mål (og i tilsvarende mål i en plan somme dett). I tillegg så menes det vel, slik vi ønsker dette skal være, at en ønsker at pedagogikken og opplæringen av elevene utvikles slik at det er naturlig å ta i bruk IKT på enda flere områder.
Så en filologisk innvending: det står ”har stimulert” som er fortid (nærmere bestemt perfektum). Ja, vi har stimulert til økt bruk av IKT. Viktigere med tanke på framtiden er vel at vi har stimuli, insitamenter osv. til bruk av IKT på nye områder pedagogisk…

TIL MÅL 3:
Deler av rutinene for de to første delmålene er det ikke vi som skole som rår over, det ligger på fylkeplan. Våre rutiner er langt på vei styrt av prinsippene som legges på fylkesnivå. Disse to målene virker unødvendige, fordi de er opplagte. Bedre mål ville vært om vi hadde fått mulighet til å utvikle ett helhetlig administrativt system der en ikke må bruke et LMS til intranett, men et dedikert system som også integrerte alle de andre administrative systemene vi har…

Delmål tre er faktisk dramatisk… foreslås det virkelig at alle vgs i Rogaland skal starte med nettbasert undervisning…? Vi mener punktet må, dersom det ikke fjernes, endres til at skolene skal vurdere nettbasert undervisning, og så eventuelt legge til rette for.

Mvh.

Erling Gilje
Jan 20, 2011

Styremedlem i engelsk fagforum
Interesant det som legges fram av IKT gruppa på Godalen - især kanskje det som nevnes i slutten av kommentarene til Mål 2 - Insitamenter. Skal vi tro på at planene og klare kompetansemål som et insitament, så må digital kompetanse uttrykkes som kompetansemål i læreplanene i mye større grad pr idag - og til eksamen (innbakt i vurderingskriterier og oppgaveform.

Kåre Nilsen, Hetland vgs. (unauthenticated)
Jan 21, 2011

Jeg vil føye til en kommentar til følgende sitat fra innleggene over:

"Når ein klasse har prøve, må skulen stengja av det trådlause nettet for å unngå fusk. Dei som ikkje har prøve må så få utdelt eit passord for å få tilgang til nettet. Dette er tungvindt."

Jeg leste på ett eller annet nettsted, muligens Computer World Norge, at dette med stenging av nettverk ikke er nødvendig. Man kan starte en PC til elever som skal ha prøve, fra en USB-brikke med nødvendig og meget enkel programvare. Husker ikke detaljene omkring dette prinsippet, men vedkommende som skrev dette, påpekte at det er en enkel sak å starte en PC som dermed blokkerer nettilgang, men åpner for all programvare installert på maskinen. Hvorfor en slik løsning aldri er prøvd ut i skoler, er uforståelig for meg. En datalærer, kollega av meg, tok opp dette i plenum en gang for et par år siden, men responsen ble ganske lunken. Kan hende det ble slik fordi få av oss andre ikke helt skjønte hva dette innebar. Uansett, når en slik løsning finnes, kunne noen få slike USB-brikker brukes til oppstart av om så 30 PC på en prøve, og nettverksløsninger med stengt nett ville være en saga blott.

(unauthenticated)
Feb 14, 2011

I en "Strategisk plan for den digitale skolen" bør en også innarbeide strategi for å hindre fusk og uønsket bruk av datamaskinene.
Alle vet at dette er et problem, og nettopp derfor må det settes inn i planen.

Berit Gjellesvik, Skeisvang vgs (unauthenticated)
Feb 15, 2011

I en "Strategisk plan for den digitale skolen" bør en også ta opp utfordringene med å forhindre fusk og annen uønsket aktivitet på nettet.
Alle vet at dette er et stort problem. Nettopp derfor bør det tas inn i planen og settes på dagsorden.

/groups/rfkinfo/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Menylist/groups/rfkinfo/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=MenyHovedmenyCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Meny0/groups/rfkinfo/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseMenyHovedmenycustom/groups/rfkinfo/search/index.rss?tag=hotlist/groups/rfkinfo/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot4/groups/rfkinfo/sidebar/HotListtthuneTorill Evy Thune2011-04-05 06:29:42+00:002011-04-05 06:29:42updated7tthuneTorill Evy Thune2011-04-05 06:29:03+00:002011-04-05 06:29:03updated6twerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:41+00:002011-03-16 17:50:41updated5Added tag - hottwerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:37+00:002011-03-16 17:50:37addTag4twerslandTore Wersland2011-03-16 17:50:33+00:002011-03-16 17:50:33updated3twerslandTore Wersland2011-03-16 17:46:13+00:002011-03-16 17:46:13updated2First createdtwerslandTore Wersland2011-03-16 17:44:53+00:002011-03-16 17:44:53created1wiki2011-04-05T06:29:42+00:00groups/rfkinfo/wiki/f1f54FalseStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014/groups/rfkinfo/wiki/f1f54/Strategisk_plan_for_den_digitale_skolen_2011_2014.htmlTorill Evy Thune7 updatesStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 Administrativt vedtatt mandag 7. februar 2011 Planen går fra 2011 til 2014 og målene i planen forutsettes oppnådd innen planens utløpsdato....Falsetthune2011-04-05T06:29:42+00:00tthuneTorill Evy Thune2011-01-20 10:08:19+00:002011-01-20 10:08:19updated12tthuneTorill Evy Thune2011-01-18 10:05:25+00:002011-01-18 10:05:25updated11twerslandTore Wersland2011-01-06 12:37:21+00:002011-01-06 12:37:21updated10tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 09:48:06+00:002011-01-06 09:48:06updated9Added tag - menytwerslandTore Wersland2011-01-06 08:43:21+00:002011-01-06 08:43:21addTag8twerslandTore Wersland2011-01-06 08:42:44+00:002011-01-06 08:42:44updated7twerslandTore Wersland2011-01-06 08:42:18+00:002011-01-06 08:42:18updated6twerslandTore Wersland2011-01-06 08:40:53+00:002011-01-06 08:40:53updated5Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:40:48+00:002011-01-06 08:40:48addTag4tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:38:10+00:002011-01-06 08:38:10updated3tthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:31:21+00:002011-01-06 08:31:21updated2First createdtthuneTorill Evy Thune2011-01-06 08:23:12+00:002011-01-06 08:23:12created1wiki2011-01-20T10:08:19+00:00groups/rfkinfo/wiki/e847fFalseStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014/groups/rfkinfo/wiki/e847f/Strategisk_plan_for_den_digitale_skolen_2011_2014.htmlTorill Evy Thune12 updatesStrategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 Opplæringsavdelingen v/seksjon skole har utarbeidet forslag til Strategisk plan for den digitale skolen 2011- 2014 (se under). Dette forsla...Falsetthune2011-01-20T10:08:19+00:00lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:10:13+00:002011-01-13 22:10:13updated35lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:10:03+00:002011-01-13 22:10:03updated34lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:52+00:002011-01-13 22:09:52updated33lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:37+00:002011-01-13 22:09:37updated32lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:09:17+00:002011-01-13 22:09:17updated31lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:08:27+00:002011-01-13 22:08:27updated30lstoleLars Erik Støle2011-01-13 22:08:18+00:002011-01-13 22:08:18updated29tthuneTorill Evy Thune2011-01-05 13:39:23+00:002011-01-05 13:39:23updated28tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:28+00:002010-05-05 07:05:28updated27Removed tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:24+00:002010-05-05 07:05:24removeTag26Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:05:20+00:002010-05-05 07:05:20addTag25tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:42:51+00:002010-04-09 17:42:51updated24tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:41:28+00:002010-04-09 17:41:28updated23tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:40:21+00:002010-04-09 17:40:21updated22tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:38:21+00:002010-04-09 17:38:21updated21tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:36:44+00:002010-04-09 17:36:44updated20tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:35:11+00:002010-04-09 17:35:11updated19tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:48+00:002010-04-09 17:31:48updated18tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:33+00:002010-04-09 17:31:33updated17tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:31:08+00:002010-04-09 17:31:08updated16tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:30:02+00:002010-04-09 17:30:02updated15tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:29:32+00:002010-04-09 17:29:32updated14tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:28:21+00:002010-04-09 17:28:21updated13tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:34+00:002010-04-09 17:27:34updated12tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:13+00:002010-04-09 17:27:13updated11tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:27:05+00:002010-04-09 17:27:05updated10tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:26:44+00:002010-04-09 17:26:44updated9tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:24:50+00:002010-04-09 17:24:50updated8tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:24:10+00:002010-04-09 17:24:10updated7tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:17:53+00:002010-04-09 17:17:53updated6tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:15:58+00:002010-04-09 17:15:58updated5tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:15:49+00:002010-04-09 17:15:49updated4tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:14:47+00:002010-04-09 17:14:47updated3Added tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:11:03+00:002010-04-09 17:11:03addTag2First createdtthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:10:56+00:002010-04-09 17:10:56created1wiki2011-01-13T22:10:13+00:00groups/rfkinfo/wiki/39044FalseTidslinje for ulike IKT aktiviteter mm/groups/rfkinfo/wiki/39044/Tidslinje_for_ulike_IKT_aktiviteter_mm.htmlLars Erik Støle35 updatesTidslinje for ulike IKT aktiviteter mm IKT RFK mm on Dipity. Falselstole2011-01-13T22:10:13+00:00tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:08:04+00:002010-05-11 07:08:04updated47tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:07:33+00:002010-05-11 07:07:33updated46tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:06:15+00:002010-05-11 07:06:15updated45tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:02:16+00:002010-05-11 07:02:16updated44tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 07:00:55+00:002010-05-11 07:00:55updated43tthuneTorill Evy Thune2010-05-11 06:58:41+00:002010-05-11 06:58:41updated42goldingTimothy Scott Golding2010-05-10 15:48:06+00:002010-05-10 15:48:06updated41tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 12:05:38+00:002010-05-05 12:05:38updated40lstoleLars Erik Støle2010-05-05 11:28:35+00:002010-05-05 11:28:35updated39lisaLisa Jane Stornes2010-05-05 11:05:27+00:002010-05-05 11:05:27updated38tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:41:52+00:002010-05-05 10:41:52updated37tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:34:37+00:002010-05-05 10:34:37updated36tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:34:17+00:002010-05-05 10:34:17updated35tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:04:14+00:002010-05-05 10:04:14updated34tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:03:55+00:002010-05-05 10:03:55updated33tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 10:02:17+00:002010-05-05 10:02:17updated32tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:46:24+00:002010-05-05 08:46:24updated31tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:38:38+00:002010-05-05 08:38:38updated30tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:37:34+00:002010-05-05 08:37:34updated29Restored previous version ##20100505T080701ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:32:26+00:002010-05-05 08:32:26updated28tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:07:01+00:002010-05-05 08:07:01updated26tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:03:40+00:002010-05-05 08:03:40updated25Restored previous version ##20100505T080132ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:03:31+00:002010-05-05 08:03:31updated24tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:02:53+00:002010-05-05 08:02:53updated23tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:01:32+00:002010-05-05 08:01:32updated22Restored previous version ##20100505T075550ZtthuneTorill Evy Thune2010-05-05 08:00:42+00:002010-05-05 08:00:42updated21tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:58:19+00:002010-05-05 07:58:19updated20tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:55:50+00:002010-05-05 07:55:50updated18tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:54:24+00:002010-05-05 07:54:24updated17tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:47:14+00:002010-05-05 07:47:14updated16tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:39:55+00:002010-05-05 07:39:55updated15tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:35:59+00:002010-05-05 07:35:59updated14tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:35:14+00:002010-05-05 07:35:14updated13Removed tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:04:55+00:002010-05-05 07:04:55removeTag12Added tag - hottthuneTorill Evy Thune2010-05-05 07:04:46+00:002010-05-05 07:04:46addTag11tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 06:56:53+00:002010-05-05 06:56:53updated10tthuneTorill Evy Thune2010-05-05 06:56:20+00:002010-05-05 06:56:20updated9tthuneTorill Evy Thune2010-05-03 17:08:18+00:002010-05-03 17:08:18updated8tthuneTorill Evy Thune2010-04-29 06:54:07+00:002010-04-29 06:54:07updated7tthuneTorill Evy Thune2010-04-29 06:50:11+00:002010-04-29 06:50:11updated6tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 19:05:47+00:002010-04-09 19:05:47updated5tthuneTorill Evy Thune2010-04-09 17:03:01+00:002010-04-09 17:03:01updated4tthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:42:21+00:002010-04-07 08:42:21updated3Added tag - menytthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:39:29+00:002010-04-07 08:39:29addTag2First createdtthuneTorill Evy Thune2010-04-07 08:39:12+00:002010-04-07 08:39:12created1wiki2010-05-11T07:08:04+00:00groups/rfkinfo/wiki/a3a56FalseErfaringssamling 4.mai 2010/groups/rfkinfo/wiki/a3a56/Erfaringssamling_4mai_2010.htmlTorill Evy Thune45 updatesErfaringssamling 4.mai 2010Oppdatert program til erfaringssamling pedagogisk bruk av IKT Tirsdag 4.mai. [Download file "Program04052010rev3.doc"] PRESENTASJONENE: Velkommenv...Falsetthune2010-05-11T07:08:04+00:00hot/groups/rfkinfo/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/rfkinfo/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/rfkinfo/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/rfkinfo/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…