Tags

  Mer om tjenestekatalogen

  Tjenester som ikke er oppført i tjenestekatalogen vil i utgangspunktet ikke kunne leveres av IKT-seksjonen. Imidlertid er tjenestekatalogen i stadig endring, og er det behov for nye tjenester kan disse meldes inn til IKT-servicedesk. Et behov for ny tjeneste vil da gå inn i en definert endringsprosess. I en slik prosess vurderes alle sider av en endring fra teknikk og omfang til økonomi og strategisk betydning for RFK. Noen endringer kan tas raskt og enkelt, men andre igjen må besluttes av fylkesrådmannen, eventuelt også med et politisk vedtak. Hvis det gis anledning til å opprette tjenesten sørger IKT- og arkivseksjonen for at tjenesten kommer inn i IKT-tjenstekatalogen som et tilbud til brukerne.

  For mer informasjon om prosessen Endringshåndtering henvises det til xxx.

  Tjenestenivåavtaler (eng. Service Level Agreement – SLA) mellom IKT-og arkivseksjonen og de ulike brukergruppene regulerer hvilken ytelse det skal være på en tjeneste til brukergruppene. Med ytelse menes hvor mange timer i døgnet en tjeneste skal være tilgjengelig, hvilke reaksjonstid det skal være fra personell i IKT- og arkivseksjonen , lagringskapasitet mv.
  Med brukergruppe menes i mange tilfeller funksjoner i RFK som skoleadministrativt personell (SATS) lønnsmedarbeidere (Agresso) , sak og arkiv, og alle den andre grupperingene som finnes. Tjenestenivået på tjenestene levert til disse brukergruppene kan være ulik for de enkelte brukergrupper og reguleres i en SLA.


  some_text

  Noen seksjoner kan også ha behov for bedre ytelse på noen tjenester enn andre seksjoner og så kan det også være sesongvariasjoner. Eksempelvis er det mer intensivt i arbeidet med vitnemål rett før sommerferien, og derfor kreves det høyere beredskap fra IKT sin side for å levere en god nok tjeneste i denne perioden. En SLA må ta høyde for behovene som brukerne har for at det skal være mulig å gi en god og forutsigbar tjeneste til brukerne.

  Kommentarer

  /groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupperlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=TjenestegrupperTjenestegrupperCustomTagSidebarCustomTagSidebar?sort=modifiedDate&sortDirection=reverse&tag=Tjenestegrupper0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/CustomTagSidebarmodifiedDate5CustomTagSidebarreverseTjenestegrupperTjenestegruppercustom/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?tag=hotlist/groups/ikttjenestekatalog/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/ikttjenestekatalog/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/ikttjenestekatalog/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/ikttjenestekatalog/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5search