Tags

  Om Dilbert-prosjektet

  RFK har behov for å få styrket avviksrapportering og å distribuere håndbøkene ut til medarbeiderne på en god måte. For å få til dette er det valgt å satse på et elektronisk system for både avviksrapportering og håndbøker.

  Et godt avvikssystem og e-håndbok er mangelvare i alle deler av RFKs virksomhet. Prosjektet skal derfor omfatte alle deler av RFK; sentraladministrasjonen, videregående skoler og det fylkeskommunale foretaket Rogaland kollektivtrafikk. På sikt kan det bli aktuelt å inkludere det fylkeskommunale foretaket Tannhelse Rogaland, eventuelt med egen database for sensitive opplysninger.

  RFK benytter i dag saks- og arkivsystemet EDB Sak og Arkiv (ESA). Dette systemet skal ikke utgå eller bli erstattet av e-håndbok. Hensikten med E-håndboka er å gjøre dokumenter mer tilgjengelige for medarbeidere da det er for vanskelig å finne dokumenter og innhold i ESA uten at du har spesiell tilgang og kompetanse på ESA. Innføring av e-håndbok krever at medarbeidere som arbeider med e-håndbok løsningen arbeider tett opp mot ESA slik at alle arkivverdige dokumenter arkiveres i ESA i tillegg til at de publiseres i e-håndboken.

  Rogaland fylkeskommune eier 29 videregående skoler. I Rogaland er det ca. 16.000 elever, ca. 6000 lærlinger, og ca. 2500 ansatte ved de videregående skolene. I sentraladministrasjonen er det ca. 300 ansatte. Foretaket Rogaland kollektivtrafikk har ca. 40 ansatte. Foretaket Tannhelse Rogaland har 44 tannklinikker inkludert ambulerende klinikker med ca. 330 ansatte som driftes lokalt.

  Noen skoler har spesifikke behov i forhold til krav fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet og Sjøfartsdirektoratet, Mattilsynet og lignende.

  Prosjektet har i en første fase laget et konkurransedokument for anskaffelse av elektronisk avvikssystem og system for e-håndbøker.

  I fase to av prosjektet skal de løsningene som velges innføres i RFK.

  Kommentarer

  /groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?tag=hotlist/groups/dilbertprosjektet/search/?tag=hotWhat’s HotHotListHot!?tag=hot0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/HotListNo items tagged with hot.hot/groups/dilbertprosjektet/search/index.rss?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomelist/groups/dilbertprosjektet/search/?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcomeRecent ChangesRecentChangesListUpdates?sort=modifiedDate&kind=all&sortDirection=reverse&excludePages=wiki/welcome0/groups/dilbertprosjektet/sidebar/RecentChangesListmodifiedDateallRecent ChangesRecentChangesListUpdateswiki/welcomeNo recent changes.reverse5searchlist/groups/dilbertprosjektet/calendar/Upcoming EventsUpcomingEventsListEvents1Getting events…